آموزش دوخت دامن فون 4 ترک

شنبه 29 آبان 1395 ساعت 13:02

- برای رسم الگوی دامن ترک ابتدا اندازه های دور کمر و دور باسن شخص را گرفته و تقسیم بندی می کنیم.

- معمولاً تعداد ترک ها زوج هستند؛ مانند 4 ترک، 6 ترک، 8 ترک و ... .

- دامن 6 ترک و 8 ترک زیباترین ترک به حساب می آیند.

اندازه گیری:

اولین مسئله برای رسم الگو اندازه ی هر فرد است. بنابراین، باید اندازه های شخصی که می خواهیم برایش الگو بکشیم را به دست آوریم. برای رسم الگوی دامن به 3 اندازه احتیاج داریم.

1) دور کمر 2) دور باسن 3) قد دامن

- دور کمر: مطابق شکل 1 متر را در گود ترین قسمت کمر قرار داده، کمر را اندازه می گیریم.

- دور باسن: مطابق شکل 2 متر را در قسمت برجسته باسن از پشت قرار داده دور باسن را اندازه می گیریم.

- قد دامن: متر را در قسمت پهلو روی خط کمر قرار داده، قد دامن را اندازه می گیریم.

رسم الگو

- ابتدا خطی عمودی در وسط کاغذ کشیده، سر آن را نقطه ی 1 می گذاریم.

- از نقطه ی 1 به اندازه ی 20 سانت پایین می آییم تا نقطه ی 2 به دست آید.

- از نقطه ی 1 قد دامن را به پایین اندازه می زنیم تا نقطه ی 3 به دست آید.

- نقاط 1، 2 و 3 را به دو طرف گونیا می کنیم (خط عمود زاویه 90 درجه).

- عدد تقسیم شده ی کمر را (مثلاً برای 8 ترک = عدد10) به دو طرف نقطه ی 1 می دهیم تا نقاط 4 و 5 به دست آید. (یعنی 5 سانت به طرف راست و 5 سانت به طرف چپ).

- عدد تقسیم شده ی دور باسن را (مثلاً برای 8 ترک = عدد 5/12) به دو طرف نقطه ی 2 می دهیم تا نقاط 6 و 7 به دست آید. (یعنی 25/6 سانت به سمت راست و 25/6 سانت به سمت چپ).

- عدد تقسیم شده ی دور باسن را به دو طرف نقطه ی 3 می دهیم تا نقاط 8 و 9 به دست آید.

- نقطه ی 8 را به 6 و 6 را به 4 وصل می کنیم. نقطه ی 9 را به 7 و 7 را به 5 وصل می کنیم.

طریقه ی دوخت

- الگوی به دست آمده، الگوی دامن 8 ترک است که باید از آن 4 بار روی دولای باز پارچه درآوریم.

- زیپ این دامن به یکی از درزهای ترک ها دوخته می شود.

- دوخت کمر و زیپ مانند دامن تنگ ساده است. یک دامن فون 4ترک که خط راه در وسط آن قرار دارد بهتر است در الگوی پشت و جلو :

خط باسن را مشخص نموده و نصف کنیم

درز پهلوی اصلی را روی الگوی اساس معین میکنیم و وسط خط پای دامن را مشخص میکنیم

نقطه وسط خط باسن را به وسط پای دامن وصل میکنی.این خط خط راه پارچه است

وسط پشت و وسط جلو روی دولای باز پارچه قرار میگیرند

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.