رگلان

دوشنبه 1 آذر 1395 ساعت 17:30
از الگوی بالا تنه مورد نظر و استین ساده استفاده کنید
۱ سانتیمتر خط شانه جلو را کم کرده و ۱ سانتیمتر به خط شانه پشت اضافه کنید
نقاط ۱و ۲ را ۳ سانتیمتر داخل حلقه ی یقه از شانه های جدید مشخصکنید
نقطه ی موازنه ی بالا تنه  جلو را ۳ سانتیمتر بالا ببرید
نقاط ۳ و ۴ را روی موازنه ی بالا تنه پشت و جلو علامت بزنید
نقاط ۱ و ۳ را با خطی منحنی به هم وصل کنید
نقاط ۲ و ۴ را با خطی منحنی به هم وصل کنید
الگو را از خط ۱-۳ و ۲-۴  قیچی کنید

خط وسط آستین را ۱ سانتیمتر به سمت جلو آستین رسم کنید
نقطه ی موازنه ی جلوی استین را ۳ سانتیمتر بالا ببرید
تکه
بالا تنه را در کنار منحنی  آستین قرار دهید   بطوریکه در نقاط موازنه ومنحنی بالای آستین با هم مماس باشند
از منحنی بالا ی آستین ۲ سانتیمتر روی خط وسط پایین امده و نقطه ی۵ را مشخص کنید
خط منحنی از نقطه ی ۵ تا خط سر شانه جلو و پشت را رسم کنید
 آستین را از خط وسط قیچی کنید
۱ سانتیمتر به خط وسط در قسمت جلو و پشت آستین اوزمان دهید که در نقطه ی ۵به صفر برسد
*نکته: اگر بخواهیم آستین از وسط درز نداشته باشد میتوان بعد ازاوزمان دادن دوباره آستین را به هم وصل کنیم و فقط قسمت سرشانهدرز میخورد.

آستین رگلان به روش گرلاوین

ابتدا الگوی بالا تنه پشت و جلو را اماده میکنیمدر الگوی جلو ی بالا تنه پنس سرشانه را بسته و از نقطه ی (الف)  بهاندازه ی ۲/۱ هلال یقه را جدا کرده  نقطه ی (س) را میگذاریم .
از نقطه ی (ب) به اندازه ی ۲/۱ گودی حلقه ی آستین پایین امده و نقطه ی(د) به دست می آید.
نقاط (س) و (د) را به صورت هلال به یکدیگر وصل میکنیمرگلان قسمت جلو به دست می آیددر قسمت پشت بالا تنه از نقطه ی (ز) به اندازه ی ۳/۱ هلال یقه جدا کرده و نقطه ی (ش) و  از نقطه ی (ر) به اندازه ی ۲/۱ گودی حلقه آستینجدا کرده نقطه ی (ت) به دست می آید نقاط (ت) و (ش) را هلالی به هم وصل میکنیمرگلان قسمت پشت به دست می آید
الگو های قسمت پشت و جلو را شماره گذاری کنید (۱-۲)  و (۳-۴ )


خطوط (د - س) را از بالا تنه جلو و (ت-ش) را از بال تنه پشت جدا کنیداز الگوی اولیه آستین  استفاده کنیداز خط وسط آستین ۳ - ۵ سانتیمتر پایین رفته و نقطه ی (م) را میگذاریمخط وسط آستین را به اندازه ی سرشانه بالا میرویم از نقطه ی (ص) در حلقه ی جلوی آستین به اندازه ی فاصله ی (ج - د) بالا رفته و نقطه ی (ف)را میگذاریمسپس قطعه ی ۱ بالا تنه را طوری از خط (ب -د) روی آستین قرار میدهیمکه نقطه ی (د) روی نقطه ی (ف) قرار گیرد و بقیه آن روی حلقه ی بالای قسمت جلوی استین مماس شود
از نقطه ی (ض) به اندازه ی فاصله ی (چ - ت) جدا کرده نقطه ی (ق) را میگذاریمقطعه ی شماره ۳ از بالا تنه پشت را طوری از خط (ت - ر) روی حلقه بالا تنه ی قسمت پشت آستین قرار میدهیم  که نقطه ی (ت) روی نقطه ی (ق) و بقیه ان مماس باشدبین خطوط سر شانه و نقطه ی (م) تشکیل یک پنس میدهد
خطوط (الف - م) و (ز - م) با هم مساوی میباشندبه نقاط (ص -ض )  ۱ سانتیمتر اضافه و به خط لبه ی مچ اضافه میکنیمفاصله ی هلال  (س - ف - ص ) و (ش - ق - ض ) ۱ انتیمتر از خطوط   (س - د -ج ) و (ش - ت - چ) بیشتر میباشد . در موقع دوخت استینکمی خورد داده می
شود

برای گودی این نوع حلقه آستین حدود ۲۷ تل ۲۸ سانت مانده به
سر شانه اقدام به کور کردن دانه ها میکنیم به این ترتیب که بعد از ۱-۲-۳ تا
گوشه یقه به کور کردن یکی ها ادامه می دهیم. در ابتدای همه رجها تا جایی
که بعد از باز کردن یقه در گوشه یقه ۲ تا ۳ دانه بیشتر باقی نماند. می
توانیم از یک خط حاشیه در قسمت کور کردن ها استفاده کنیم ( مثلا از یک بافت
مدادی یا پیچ کوچک در خط حاشیه لبه حلقه آستین استفاده کنیم)

اگر آستین ما در پایین با کشباف شروع شده بعد از کشباف بین ۱۰ تا ۱۵ دانه
در یک رج اضافه می کنیم بعد به فاصله هر ۳-۴ سانت یکبار از دو طرف آستین ۱
دانه اضافه شود تا به گشادی دلخواه در قسمت بازو برسیم بعد از آن حلقه را
به این ترتیب ۱-۲-۳-۴ کور می کنیم و یکی ها را مانند خود لباس همچنان کور
می کنیم تا بالای آستین که بین ۱۲ تا ۱۴ دانه بماند این ۱۲ تا ۱۴ دانه را
کور نمی کنیم و موقع بافت یقه کنار دانه های گودی یقه قرار می دهیم. اگر
آستین ما در ابتدا با کشباف شروع نمی شود اضافه کردن دانه ها در طرفین بعد
از ۲ یا ۳ سانت به همان فاصله ای که در بالا ذکر شد دانه اضافه شود.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.