الگوی اولیه آستین و روش اماده سازی الگو برای آستین دو تکه

پنج‌شنبه 4 آذر 1395 ساعت 14:23
الگوی اولیه ی کت مورد نظر را رسم کنید.
نقطه ی A را در زیر حلقه ، نقطه ی B را در سرشانه ی پشت ، نقطه ی C را در سرشانه ی جلو نقطه ی Dرا در خطی عمود به کف حلقه و مماس بر حلقه  آستین پشت و نقطه ی E را در خطی عمود به کف حلقه و مماس با حلقه آستین جلو علامت بگذارید . 


الگوی آستین دو تکه
از نقطه ی فرضی صفر خطی عمود به سمت بالا و پایین و خطی در عرض الگو رسم کنید.
0-1 : یک سوم حلقه آستین،از نقطه ی 1 خطی عمود در عرض الگو رسم کنید.
1-2 : یک سوم 0-1 +1سانتیمتر ،از نقطه ی 2 خطی عمود در عرض الگو رسم کنید.
0-3 :یک چهارم 0-1 .
در الگوی بالا تنه EF برابر 3-0 ، نقطه ی F را روی حلقه ی بالاتنه علامت بگذارید.
DG برابر 0-2.
3-4: اندازه ی منحنی CF+ یک سانتی متر در سایز 34تا 40
1/25 سانتیمتر در سایز42 تا 48
1/5 سانتیمتر در سایز 50تا56
4-5 :اندازه ی منحنی G B + هشت دهم (0/8) در سایز 34تا40
1سانتیمتر در سایز 42تا48
1/25 سانتیمتر در سایز 50تا 56
0-6 : برابر AE
3-7 : 2 سانتیمتر . از نقطه ی 7 خطی عمود در عرض الگو به دو طرف رسم میکنیم
7-8 :2سانتیمتر. از نقطه ی 8 خطی عمود و کوتاه به سمت پایین رسم میکنیم
7-9:سانتیمتر. از نقطه ی 9 خطی عمود و کوتاه به سمت پایین رسم میکنیم
1-10: بلندی آستین.خطی عمود در عرض الگو به دو طرف رسم میکنیم .
نقاط 11و 12 را علامت میگذاریم
10-13: 3سانتیمتر .از نطقه ی13 خطی عمود در عرض الگو رسم میکنیم
10-14: مچ آستین دو تکه
7-15 : یک دوم 7-10. از نقطه ی 15خطی عمود در عرض الگو رسم کنید
خط 8-11 و خط 9-12را با 2سانتی متر اتحنا به سمت داخل اصلاح کنید
6-16 : برابر AG در خط راست + نیم سانتیمتر (0/5)
خط 14-5  و خط 14-16 رای با 2/3(2ممیز 3) سانتیمتر انحنا به خارج اصلاح کنید


رسم منحنی بالای آستین :
در یک دوم خط 4-5 ، یک سانتیمتر به خارج الگو بروید
دریک سوم خط  3-4 ،2سانتیمتر به خارج الگو بروید
در یک دوم خط 6-16 ، 1/5 (یک و نیم ) سانتی متر به داخل الگو بروید

خط لبه ی آستین :
خط 11-10-14 خط لبه در الگوی روی آستین است
خط 14-12 خط لبه در الگوی زیر آستین است

* نقطه ی G نقطه ی موازنه ی پشت و نقاط 16 و 5 نقطه ی موازنه ی آستین در
 پشت می باشد
نقطه ی F  نقطه ی موازنه بالا تنه جلو و نقطه ی 3 نقطه ی موازنه ی آستین
در جلو می باشد
این نقاط رت روی پارچه علامت بگذارید و در هنگام دوخت این نقاط را  روی هم
 قراردهید .
** نقطه ی 4 روی سرشانه و نقطه ی 6 روی خط پهلو قرار میگیرد

***در هنگام دوخت خط 15 را در الگوی زیر آستین وروآستین روی هم قرار دهید .

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.